ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΥΕλάτε να παίξουμε το παιχνίδι "από το τέλος στην αρχή"


Αρχίζω εγώ και συνεχίστε εσείς.


προ-σο-χή ....... χή-να


νά-νος......νο-σο-κο-μεί-ο
Ελένη

ο-με-λέ-τα ........ τα-ξί-δι
Δημήτρης Τ.

δί-πλα .......... πλά-τη

Γιώργος Τ.

τη-λε-ό-ρα-ση.....ση-μαί-α.....ά-λο-γο.....γό-μα.....μαλ-λί.....λι-α-κά-δα.....δα-χτυ-λί-δι.....δι-α-βά-ζω.....ζώ-νη.....νη-σί.....σι-ά-ζω.....ζω-γρα-φιά.....φιά-λη.

Φωτεινή
νι-πτή-ρας..........ρά-σα........σα-λιά-ρα.......ρα-βδί.
Ανθη


‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Επειδή δεν υπάρχει λέξη από βδι,θα το αλλάξω λίγο σε βδε

βδέλ-λα..........λα-μπά-δα........δα-χτυ-λί-δι.......δι-κη-γο-ρι-κό

Μάρθα‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍κο-τέ-τσι......τσι-μπι-δά-κι ......κί-τρι-νο...... νό-στι-μο...... μο-λύ-βι......βι-βλί-ο.....ό-ρα-μα...... μα-μά.....μαρ-γα-ρί-τα ......τα-χυ-δρο-μεί-ο

Ελένη‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Ου-ρα-νός νό-στι-μο μό-νη νη-στι-κός κό-σμη-μα μα-στί-χα χα-ρού-με-νος

ΣΤΕΛΛΑ


νο-σταλ-γί-α......ά-λο-γο......γό-μα.....μά-τι....τι-μό-νι.....νί-κη....κή-πος.....πό-σι-μος.....μο-σχά-ρι......ρι-σκά-ρω....ρό-δα....δα-χτυ-λί-δι.... δί-κλι-νο....νό-τα....τάρ-τα....τά-πα...πα-πί....πί-πα

ΕΛΕΝΗ


‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍πα-γω-τό.......τό-πι......πί-πα......πα-ρά-θυ-ρο.....ρό-δι.....δί-νω.....νο-μί-ζω....ζώ-ο....ό-νει-ρο....ρο-κα-νί-ζω.....ζώ-α....α-γά-πη....πή-ρα.....ρα-δι-ο-φω-νο.....νό-μι-σμα....σμα-ρά-γδι.

Ανθή‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍γδύ-σι-μο....μο-λύ-βι....βι-τρί-να.....να-ός.....ό-στρα-κο......κό-τα....τα-κού-νι...νι-φά-δα....δά-χτυ-λο...λό-για....για-γιά...για-ούρ-τι....τι-μό-νι....νί-κη...κή-πος

Δημήτρης Τ.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍


πο-σο-στό.....στο-κά-ρω...Ρώ-μη....μη-νη.....νη-σί....σιγά....γά-μος....μο-σχά-ρι....ρί-γα. Ανθή


γά-τα....τα-κού-νι....νη-σί...σύ-κο....κό-ρη....ρη-μά-ζω...ζω-γρα-φί-ζω...ζω-ή...η-λι-κί-α.....ά-λο-γο...γό-να-το.....το-πί-ο.....ό-ρα-μα ΕΛΕΝΗ

μά-τι......τί-πο-τα.......τα-κού-νι.......νί-κη......κή-πος......πο-σει-δώ-νας Γιώργος Τ.


νάρ-κη...κή-πος....πο-ντί-κι....κι-ρo-μπo-γιά
Ελενη


ιπ-πό-τα-μος...μο-λύ-βι...βι-βλί-ο...ό-ρα-ση...σή-με-ρα...ρα-κέ-τα...τα-κού-νι...νι-φά-δα...δά-χτυ-λί-δι...τό-πι.....πι-πί-λα.....λά-μπα.....μπά-λα.....λα-γου-δά-κι.....κι-λό.....Λό-λα.....λά-στι-χο.....χο-ρεύ-ω.....ω-κε-α-νός.....νο-σο-κο-μεί-ο.

Αντώνης.


ο-μπρέ-λα...λά-βα...Βά-για...για-γιά...για-ούρ-τι...τι-μή...μή-λο...λο-γα-ριά-ζω...ζω-γρα-φί-ζω...ζώ-νη...

ΑΝΝΑ


‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍αυ-το-κί-νη-το.......τό-πι.....πι-πί-λα......λά-χα-νο

Iορδάνης ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Νο-νά....νά-λα....λά-μπα....μπα-λκό-νι...νη-σί....σι-γά...γά-λα...Λά-ση....ση-μαί-α

Ανθη

Αυ-το-κί-νη-το....τό-πι....πί-πα...πα-γω-τό....τώ-ρα....Ανθή


ρα- κούν....κου-νά-βι....βι-βλί-ο.....ό-νει-ρο...ρο-κα-νί-ζω.....ζω-γρα-φι-κή....κη-ρο-μπο-γιά.....για-σε-μί ....μι-σό.....σο- κο-λά -τα....τα-βά-νι.....νι-φά-δα....δα-χτυ-λί-δι

Ελενη

πα-τά-τα....τα-βά-νι....νι-πτή-ρας....ρα-δί-κι...κι-βώ-τι-ο...ό-νει-ρο...ρό-δα...δά-σος...σο-κο-λά-τα...ταύ-ρος...Ρώ-σος...

Έλια....


Σό-μπα...μπα-σκέ-τα....τα-σά-κι...κι-θά-ρα...ρα-κέ-τα.....τα-κού-νι...νι-φά-δα...δα-γκά-να...Να-τα-λί-α...α-γε-λά-δα...δα-χτυ-λί-δι...δι-χά-λα...λά-στι-χο...
χο-ρεύ-ω...ώ-ρα...ρα-δι-ό-φω-νο...νο-σο-κο-μεί-ο...ό-νει-ρο....ρό-δι...δί-κα-νο.
Ανθή

νό-στι-μο......μω-σα-ϊ-κό....κο-κα-λά-κι.....κι-νη-τό....το-στιέ-ρα.....ρα-κούν.....κου-νά-ω.....ώ-ρα......ρα-κέ-τα.....τα-ψί.....ψη-στιέ-ρα....ρα-δί-κι....κι-θά-ρα.....

ρα ντί-ζω....ζω-γρα-φι-κή

ΕΛΕΝΗ


κη-ρο-μπο-γιά....για-ούρ-τί......τι-ρί...ρί-γα-νη.....νη-σί...σί-δε-ρο

ΕΛΕΝΗ

ρό- δα... δά-σος... σω-στά... στα- φύ-λι... λί-γο... γο-ρί-λας... λά-στι-χο...χο-ρεύ-ω... ώ-ρα...ρά-βω...

ΑΝΝΑ


‍‍βόλ-τα....ταί-ζω....ζώ-νη....νη-σί....σί-δε-ρο....ρο-δά-κι-νο....νο-νά....νά-νος....νό-στι-μα....μα-ρού-λι....λιγ-νός....νό-στι-μα....μα-κα-ρο-νά-δα....δα-χτυ-λί-δι....δί-πλα....πλα-κά-κι....κί-τρι-νο....νο-μί-ζω....ζώ-α....άλ-φα....φα-γη-τό.... ‍‍


ΠΑΥΛΙΝΑ

τό-πι....πί-τα....τα-κού-νι.....νί-κη-σα...σα-λά-τα...τα-ψί....ψι-ψί-να....να-νου-ρί-ζω.....ζω-ντα-νό...νό-στι-μο.....

μό-δα....δά-χτυ-λο....

Ελένη

λου-κά-νι-κο....κό-λα...λά-μπα....μπα-μπά...μπα-νιέ-ρα....ρά-δι-ο...ό-νει-ρο...ρό-δι

ΑνθήΠαυλίνα

δί-πλα....πλα-τί....τί-πο-τα....τα-ρα-μάς....μασάω....ώρα....ραβ-δί....δι-άφο-ρα....ρά-δι-ο....ο-ρά-ρι-ο
Παυλίναό-μορ-φη....φήμη....μή-λο....λο-στά-ρι....ρί-γα-νη....ρή-μα....μα-ρού-λι....λί-μνη....μνη-στή-ρας....ρά-σο....σό-ζω....ζω-γρα-φια....φιά-σκο....σκό-νι....νι-στέ-ρι....ρί-γα-νη....νη-σί

Παυλίνα


σει-ρή-να....ναυ-α-γος....γό-μα....μάρ-μα-ρο....ρο-λό....λό-ξυ-γκας....γκα-ζον....ζώ-νη....νυ-στά-ζω....ζώ-ο....ό-ρα-μα....μαρ-γα-ρί-τα....τα-ψί

ψή-σι-μο....μω-ρό....ρό-κα....κα-λή....λί-μνη....μνη-μί-ο....ο-μορ-φιά